Beredskabsplan

Klik for at hoppe til et afsnit

1.  Vandværkets beredskabsplan

Denne beredskabsplan er udarbejdet med henblik på at opretholde vandværksdriften i forskellige krisesituationer, så forbrugerne sikres rent drikkevand.

Det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende opdateres. Det gælder især telefonlisten. Under alle omstændigheder bør beredskabsplanen opdateres mindst en gang årligt.

Den udfyldte beredskabsplan sendes til relevante personer i kommunen og brandvæsen.

Vejledningen ”Håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre” bør være læst af alle relevante personer, ifm. udarbejdelse og opdatering af kommunens beredskab.

Generel ansvarsfordeling

Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar over for forbrugerne i forhold til at levere tilstrækkeligt og rent drikkevand.

I alle former for beredskabssituationer er der kun en person fra vandværket, som har det overordnede ansvar, og som kontakter myndigheder og pressen.

Det vil sige, hvis formanden er til stede, er denne, den ansvarlige og den, der udtaler sig. Hvis denne ikke er til stede, overgår ansvaret til næstformanden.

Desuden er det formanden, der sammen med bestyrelsen, har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling til, om kommunens beredskab skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne.

I alvorlige krisesituationer (f.eks. akut forurening, trusler om sabotage, væbnet konflikt) ringes 112.

Beredskabschefen har herefter normalt det overordnede ansvar for det videre forløb og beslutter om der skal nedsættes en styregruppe for beredskabet. Gruppen består af beredskabschefen eller dennes stedfortræder, kommunes tilsyn, Styrelsen for Patientsikkerhed og repræsentant for vandværket.

Efter ophør af en beredskabssituation er det vigtigt, at forløbet evalueres for at alle involverede kan lære af forløbet og indbygge denne læring i den normale drift og i fremtidige beredskabssituationer.

1.1   Situationsvurdering

GRAFIK

1.2 Organisation i beredskabssituation

I beredskabssituationerne kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier og akut forurening af kildeplads/boring, nedsættes der som udgangspunkt en koordinationsgruppe, der består af:

 • Kommunens tilsyn
 • Formand og driftsansvarlig fra vandværket
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Eventuelt beredskabschef
 • Eventuelt eksterne eksperter

I øvrige beredskabssituationer er det formanden og den driftsansvarlige, samt relevante medarbejdere, der udgør en intern beredskabsgruppe.

1.3   Håndtering af beredskabssituation

Bevar ro og overblik i situationen og følg retningslinjerne i beredskabsplanen. En udgave af beredskabsplanen skal være tilgængelig på vandværket. Desuden er det vigtigt at bruge sund fornuft i alle situationer.

En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver er vigtig i alle beredskabssituationer. Praktiske opgaver uddelegeres til VVS-installatør, elektriker og entreprenør.

1.3.1    Logbog og dokumentation

I enhver beredskabssituation bør der føres logbog. Alle, der udfører aktiviteter, som har betydning for den aktuelle situation, fører logbog.

Fotodokumentation vil ofte være et værdifuldt supplement til logbogen.

Noterne har stor betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab samt politi eller anden myndighed.

Med undtagelse af beredskabssituationerne ”Forbrugerklage over dårligt vand” og ”Lækage på ledningsnettet” underrettes forsikringsselskabet i alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringssager.

1.3.2    Kildesporing

Ved bakteriel forurening af drikkevandet kan der med fordel foretages identifikation af bakterierne for hurtigt at få klarlagt kilden. Kilden vil typisk være mennesker, dyr, overfladevand eller spildevand.

For kildesporing af bakterier kontaktes Teknologisk Institut, som bl.a. kan foretage en DNA-baseret fækal kildesporing, der i løbet af 12 timer giver svar på, om forureningen er human eller fra dyr. Ligeledes kan der foretages identifikation af coliforme bakterier, der kan vise, om der er tale om sygdomsfremkaldende bakterier. For bakteriel forurening gælder, at forhøjet kimtal er et varsel om forurening, forhøjet coliforme bakterier er et tegn på forurening, mens tilstedeværelse af E-coli er tegn på en alvorlig forurening.

1.3.3    Skylning af systemet

Så snart forureningskilden er lokaliseret og bragt til ophør, skal ledningsnettet udskylles. Udskylningen fastlægges ved beregning af vandmængder i ledningsnet mv. og kontrolleres ved udtagning af vandprøver til analyse efter nærmere aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vandstrømmene bør styres, så forurenet vand i videst muligt omfang skylles hen mod kilden frem så yderligere spredning undgås. Efterhånden som ledningsanlægget tages i brug, skal der tages relevante analyser, der kan godkendes (efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed), før vandet kan frigives til drikkevandsformål.

1.4   Information

Ved pludselige hændelser, der betyder væsentlige ændringer i vandforsyningen (vandkvalitet, mængde og/eller tryk) for et større antal forbrugere, skal information om hændelsen viderebringes til de berørte parter.

Informationen skal være straks og løbende under opklaringsarbejdet, indtil situationen er normal igen. Det er vigtigt løbende at udsende opdateret information – også når der ikke er noget nyt.

1.4.1    Intern information

Lederen af den interne beredskabsgruppe, har ansvaret for at orientere bestyrelsen og ansatte løbende om situationen.

Information skal omfatte:

 • Information om status (evt. via intern e-mail, opslag mv.)
 • Information om i hvilket omfang andre end formanden/direktøren må udtale sig til pressen, forbrugere mv. herunder information om, hvordan der må og kan svares på henvendelser fra forbrugere (løbende opdatering kan være nødvendig)
 • Information af ansatte om arbejdsmiljø/sikkerhed i forbindelse med forurening mv.

1.4.2    Ekstern information

Der kan informeres via flere af følgende kanaler: Pressemeddelelse, hjemmeside, Lokalradio (P4), TV, avis, Landsdækkende medier (radio, TV, aviser), telefon, mails, sms, , pressemøde, borgermøde, informationsbreve, løbesedler, biblioteker, institutioner m.m., politi – Højttalervogne/sirene, boligforeninger og sociale medier

Informationen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Årsag til meddelelsen
 • Hvem berører meddelelsen (entydig gruppe eller geografisk område)
 • Hvad skal de, som meddelelsen angår, gøre?
 • Hvilke foranstaltninger gøres for udbedring af skade?
 • Udsendes yderligere information, hvor og hvornår?
 • Hvor findes yderligere information? Hvem skal informeres
 • Kommunens borgerservice
 • Sårbare forbrugere: Prebens fisk – Andersens Fiskehandel – Kim og Ted Thomsen – Vaffelbageriet –

Golf frillen – Strandens Camping – Hestehavens Camping

 • Døve, blinde og andre, som ikke kan modtage den generelle information

1.4.3    Ansvar for information

Vandværket er ansvarlig for information af:

 • Forbrugere i det berørte område

Styrelsen for Patientsikkerhed er ansvarlig for information af:

 • Sygehuse/ privathospitaler
 • Praktiserende læger/ vagtlæger
 • BST

Vandmyndigheden er ansvarlig for information af:

 • Fødevarevirksomheder via fødevareregionen

1.4.4    Kundehenvendelser

Personer, der svarer på henvendelser fra forbrugerne, skal løbende orienteres om, hvad de kan oplyse om status, risiko, sikkerhed samt forventning til problemets tidsmæssige horisont. Der kan henvises til hjemmesiden vedr. uddybende forklaringer.

1.4.5    Pressen

Systematisk information af pressen er vigtig, dels for at udnytte medierne som budbringer af information til forbrugerne, dels for at sikre en dækkende beskrivelse af situationen.

Danske Vandværkers kommunikationsafdeling kan hjælpe med at udarbejde skriftlig information til pressen efter krisestyringsgruppens anvisninger.

Koordinationsgruppen fastlægger i hvilket omfang, der anvendes pressemøder, pressemeddelelser, interviews mv.

For at sikre at informationen til pressen bliver så korrekt som muligt, er det vigtigt at sikre, at talsmanden bliver løbende opdateret om relevant viden i sagen. Alle involverede har således et ansvar for at sikre, at relevant information videregives til talsmanden hurtigst muligt.

Vandværkets og kommunens personale udtaler sig generelt ikke til pressen, med mindre andet aftales med koordinationsgruppen.

1.4.6    Afblæsning/ophør af beredskab

Ved ophør af problem skal beredskabssituationen afmeldes til de samme personer, institutioner, virksomheder, myndigheder mm., der blev informeret om beredskabssituationens ikrafttræden.


2. Beredskabssituation

2.1   Forbrugerklage over ”dårligt” vand (smag, lugt, misfarvning)

Følgende procedure følges:

Alarm indgået

Notér tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger notér navn og adresse.

Spørg om:

 • Hvor længe har det stået på?
 • Er det fra alle haner, både kolde og varme?
 • Har der været arbejdet på vandinstallationen indenfor den seneste måned?
 • Har naboerne samme oplevelse?

Varsling

Konsekvenser

Handling

Naboer til forbruger kontaktes for at afklare, om de har tilsvarende oplevelser.

Hvis ingen naboer har samme oplevelse, må årsagen findes i forbrugerens egen installation, og er derfor vandværket uvedkommende.

Såfremt naboerne har samme oplevelse, underrettes det kommunale tilsyn, og der udtages snarest vandprøve.

Koordinationsgruppen indkaldes ved forbrugerklager, der ikke er begrundet af tekniske eller driftsmæssige årsager, og som ikke kan løses med vandforsyningens egne ressource.


Beredskabsplan

Klik for at hoppe til et afsnit

 1. 1.  Vandværkets beredskabsplan
 2. 1.1   Situationsvurdering
 3. 1.2 Organisation i beredskabssituation
 4. 1.3   Håndtering af beredskabssituation
 5. 1.3.2    Kildesporing
 6. 1.4   Information
 7. 2. Beredskabssituation
 8. 2.3 Kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier
 9. 3. Mulige beredskabsydelser
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image.png

1.  Vandværkets beredskabsplan

Denne beredskabsplan er udarbejdet med henblik på at opretholde vandværksdriften i forskellige krisesituationer, så forbrugerne sikres rent drikkevand.

Det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende opdateres. Det gælder især telefonlisten. Under alle omstændigheder bør beredskabsplanen opdateres mindst en gang årligt.

Den udfyldte beredskabsplan sendes til relevante personer i kommunen og brandvæsen.

Vejledningen ”Håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre” bør være læst af

alle relevante personer, ifm. udarbejdelse og opdatering af kommunens beredskab.

Generel ansvarsfordeling

Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar over for forbrugerne i forhold til at levere tilstrækkeligt og rent drikkevand.

I alle former for beredskabssituationer er der kun en person fra vandværket, som har det overordnede ansvar, og som kontakter myndigheder og pressen.

Det vil sige, hvis formanden er til stede, er denne, den ansvarlige og den, der udtaler sig. Hvis denne ikke er til stede, overgår ansvaret til næstformanden.

Desuden er det formanden, der sammen med bestyrelsen, har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling til, om kommunens beredskab skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne.

I alvorlige krisesituationer (f.eks. akut forurening, trusler om sabotage, væbnet konflikt) ringes 112.

Beredskabschefen har herefter normalt det overordnede ansvar for det videre forløb og beslutter om der skal nedsættes en styregruppe for beredskabet. Gruppen består af beredskabschefen eller dennes stedfortræder, kommunes tilsyn, Styrelsen for Patientsikkerhed og repræsentant for vandværket.

Efter ophør af en beredskabssituation er det vigtigt, at forløbet evalueres for at alle involverede kan lære af forløbet og indbygge denne læring i den normale drift og i fremtidige beredskabssituationer.

1.1   Situationsvurdering

GRAFIK

1.2 Organisation i beredskabssituation

I beredskabssituationerne kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier og akut forurening af kildeplads/boring, nedsættes der som udgangspunkt en koordinationsgruppe, der består af:

 • Kommunens tilsyn
 • Formand og driftsansvarlig fra vandværket
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Eventuelt beredskabschef
 • Eventuelt eksterne eksperter

I øvrige beredskabssituationer er det formanden og den driftsansvarlige, samt relevante medarbejdere, der udgør en intern beredskabsgruppe.

1.3   Håndtering af beredskabssituation

Bevar ro og overblik i situationen og følg retningslinjerne i beredskabsplanen. En udgave af beredskabsplanen skal være tilgængelig på vandværket. Desuden er det vigtigt at bruge sund fornuft i alle situationer.

En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver er vigtig i alle beredskabssituationer. Praktiske opgaver uddelegeres til VVS-installatør, elektriker og entreprenør.

1.3.1    Logbog og dokumentation

I enhver beredskabssituation bør der føres logbog. Alle, der udfører aktiviteter, som har betydning for den aktuelle situation, fører logbog.

Fotodokumentation vil ofte være et værdifuldt supplement til logbogen.

Noterne har stor betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab samt politi eller anden myndighed.

Med undtagelse af beredskabssituationerne ”Forbrugerklage over dårligt vand” og ”Lækage på ledningsnettet” underrettes forsikringsselskabet i alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringssager.

1.3.2    Kildesporing

Ved bakteriel forurening af drikkevandet kan der med fordel foretages identifikation af bakterierne for hurtigt at få klarlagt kilden. Kilden vil typisk være mennesker, dyr, overfladevand eller spildevand.

For kildesporing af bakterier kontaktes Teknologisk Institut, som bl.a. kan foretage en DNA-baseret fækal kildesporing, der i løbet af 12 timer giver svar på, om forureningen er human eller fra dyr. Ligeledes kan der foretages identifikation af coliforme bakterier, der kan vise, om der er tale om sygdomsfremkaldende bakterier. For bakteriel forurening gælder, at forhøjet kimtal er et varsel om forurening, forhøjet coliforme bakterier er et tegn på forurening, mens tilstedeværelse af E-coli er tegn på en alvorlig forurening.

1.3.3    Skylning af systemet

Så snart forureningskilden er lokaliseret og bragt til ophør, skal ledningsnettet udskylles. Udskylningen fastlægges ved beregning af vandmængder i ledningsnet mv. og kontrolleres ved udtagning af vandprøver til analyse efter nærmere aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vandstrømmene bør styres, så forurenet vand i videst muligt omfang skylles hen mod kilden frem så yderligere spredning undgås. Efterhånden som ledningsanlægget tages i brug, skal der tages relevante analyser, der kan godkendes (efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed), før vandet kan frigives til drikkevandsformål.

1.4   Information

Ved pludselige hændelser, der betyder væsentlige ændringer i vandforsyningen (vandkvalitet, mængde og/eller tryk) for et større antal forbrugere, skal information om hændelsen viderebringes til de berørte parter.

Informationen skal være straks og løbende under opklaringsarbejdet, indtil situationen er normal igen. Det er vigtigt løbende at udsende opdateret information – også når der ikke er noget nyt.

1.4.1    Intern information

Lederen af den interne beredskabsgruppe, har ansvaret for at orientere bestyrelsen og ansatte løbende om situationen.

Information skal omfatte:

 • Information om status (evt. via intern e-mail, opslag mv.)
 • Information om i hvilket omfang andre end formanden/direktøren må udtale sig til pressen, forbrugere mv. herunder information om, hvordan der må og kan svares på henvendelser fra forbrugere (løbende opdatering kan være nødvendig)
 • Information af ansatte om arbejdsmiljø/sikkerhed i forbindelse med forurening mv.

1.4.2    Ekstern information

Der kan informeres via flere af følgende kanaler: Pressemeddelelse, hjemmeside, Lokalradio (P4), TV, avis, Landsdækkende medier (radio, TV, aviser), telefon, mails, sms, , pressemøde, borgermøde, informationsbreve, løbesedler, biblioteker, institutioner m.m., politi – Højttalervogne/sirene, boligforeninger og sociale medier

Informationen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Årsag til meddelelsen
 • Hvem berører meddelelsen (entydig gruppe eller geografisk område)
 • Hvad skal de, som meddelelsen angår, gøre?
 • Hvilke foranstaltninger gøres for udbedring af skade?
 • Udsendes yderligere information, hvor og hvornår?
 • Hvor findes yderligere information? Hvem skal informeres
 • Kommunens borgerservice
 • Sårbare forbrugere: Prebens fisk – Andersens Fiskehandel – Kim og Ted Thomsen – Vaffelbageriet –

Golf frillen – Strandens Camping – Hestehavens Camping

 • Døve, blinde og andre, som ikke kan modtage den generelle information

1.4.3    Ansvar for information

Vandværket er ansvarlig for information af:

 • Forbrugere i det berørte område

Styrelsen for Patientsikkerhed er ansvarlig for information af:

 • Sygehuse/ privathospitaler
 • Praktiserende læger/ vagtlæger
 • BST

Vandmyndigheden er ansvarlig for information af:

 • Fødevarevirksomheder via fødevareregionen

1.4.4    Kundehenvendelser

Personer, der svarer på henvendelser fra forbrugerne, skal løbende orienteres om, hvad de kan oplyse om status, risiko, sikkerhed samt forventning til problemets tidsmæssige horisont. Der kan henvises til hjemmesiden vedr. uddybende forklaringer.

1.4.5    Pressen

Systematisk information af pressen er vigtig, dels for at udnytte medierne som budbringer af information til forbrugerne, dels for at sikre en dækkende beskrivelse af situationen.

Danske Vandværkers kommunikationsafdeling kan hjælpe med at udarbejde skriftlig information til pressen efter krisestyringsgruppens anvisninger.

Koordinationsgruppen fastlægger i hvilket omfang, der anvendes pressemøder, pressemeddelelser, interviews mv.

For at sikre at informationen til pressen bliver så korrekt som muligt, er det vigtigt at sikre, at talsmanden bliver løbende opdateret om relevant viden i sagen. Alle involverede har således et ansvar for at sikre, at relevant information videregives til talsmanden hurtigst muligt.

Vandværkets og kommunens personale udtaler sig generelt ikke til pressen, med mindre andet aftales med koordinationsgruppen.

1.4.6    Afblæsning/ophør af beredskab

Ved ophør af problem skal beredskabssituationen afmeldes til de samme personer, institutioner, virksomheder, myndigheder mm., der blev informeret om beredskabssituationens ikrafttræden.


2. Beredskabssituation

2.1   Forbrugerklage over ”dårligt” vand (smag, lugt, misfarvning)

Følgende procedure følges:

Alarm indgået

Notér tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger notér navn og adresse.

Spørg om:

 • Hvor længe har det stået på?
 • Er det fra alle haner, både kolde og varme?
 • Har der været arbejdet på vandinstallationen indenfor den seneste måned?
 • Har naboerne samme oplevelse?

Varsling

KonsekvenserHandling

Naboer til forbruger kontaktes for at afklare, om de har tilsvarende oplevelser.

Hvis ingen naboer har samme oplevelse, må årsagen findes i forbrugerens egen installation, og er derfor vandværket uvedkommende.

Såfremt naboerne har samme oplevelse, underrettes det kommunale tilsyn, og der udtages snarest vandprøve.

Koordinationsgruppen indkaldes ved forbrugerklager, der ikke er begrundet af tekniske eller driftsmæssige årsager, og som ikke kan løses med vandforsyningens egne ressource.


InformationTilføj blok

Information

Udbedring af skade

Såfremt eventuelle vandanalyser viser overskridelse af grænseværdierne, eskaleres beredskabssituationen til enten ikke kritisk eller kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier.

Opfølgning

NB!

Hele forløbet noteres i logbogen med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.

Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

                     

2.2   Ikke kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier

Overskridelse på de mikrobiologiske parametre under grænsen for kogeanbefaling, betragtes som udgangspunkt som værende ”Ikke kritisk”.

Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller misfarvning af vandet. Overskridelse af behandlingsparametre, såsom jern, mangan, ilt, nitrit, ammonium og turbiditet skyldes ofte, at behandlingsanlægget ikke fungerer optimalt.

Der er derfor behov for, at vandværket gennemgår og optimerer behandlingsanlægget. Disse overskridelser anses ikke for akut sundhedsskadelige, dog kan større overskridelser af ammonium og nitrit være meget betænkelige for spædbørn og alvorligt syge personer.

Følgende procedure følges: FLERE KOLONNER PÅ

2.3 Kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier

Overskridelse på de mikrobiologiske parametre over grænsen for kogeanbefaling og overskridelse af grænseværdien for pesticider, betragtes som udgangspunkt som værende ”Kritisk”.

Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men den kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne.

Følgende procedure følges: FLERE KOLONNER PÅ

2.4 Akut forurening af kildeplads/boring

Følgende procedure følges: FLERE KOLONNER PÅ

2.5 Lækage på ledningsnettet

Følgende procedure følges: FLERE KOLONNER PÅ

2.6 Strømudfald

Følgende procedure følges: FLERE KOLONNER PÅ

2.7 Hærværk eller indbrud

Følgende procedure følges: FLERE KOLONNER PÅ

2.8   Brand og eksplosion

Ring 112 Brandvæsen.

Følgende procedure følges: FLERE KOLONNER PÅ KOLONNER PÅ

2.9 Trusler om sabotage

Følgende procedure følges: FLERE KOLONNER PÅ

2.10 Større driftsforstyrrelse

Følgende procedure følges: FLERE KOLONNER PÅ

2.11 Desinficering


3. Mulige beredskabsydelser