referat generalforsamling 2016

referat g.forsamling noiv. 2016


Lørdag den 26.november 2016 kl.9.00 afholdtes genoptagelse af ordinær generalforsamling fra 2. juli 2016 i Fjellerup strands vandværk.

Generalforsamlingen afholdtes i Fjellerup Aktivitetshus på Niels Juels Plads 3, Fjellerup.

Bestyrelsen, der består af formanden Kaj Overgaard, kasserer Peter Hansen, webmaster Stig Laursen og sekretær Lilian Hindborg, var mødt.

Formanden bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen foreslår Ole Rasmussen, Hybenvænget 20, som dirigent. Der var ikke andre forslag, og Ole Rasmussen valgtes herefter til dirigent.

Ole Rasmussen gennemgik dagsordenen og oplæste de resterende 8 punkter.

Dirigenten gav ordet til formanden.

3. Bestyrelsens beretning.

Formanden oplyste, at Preben Rasmussen blev genvalgt til bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling den 24. august, men meddelte på bestyrelsesmødet den 19. september, at han ikke ønskede at deltage i bestyrelsen, hvilket blev taget til efterretning.

Der blev herefter rettet henvendelse til suppleanterne, først Inger Udsen, der deltog i et møde med bestyrelsen den 27. september. De af Inger Udsen stillede spørgsmål blev besvaret. Kort herefter meddelte Inger Udsen, at hun ikke ønskede at indtræde i bestyrelsen. Derefter blev der rettet henvendelse til Helge Hansen, der meddelte, at han ikke ønskede at indtræde i bestyrelsen.

Kort herefter meddelte Helge Hansen, at han var syg, og han er fortsat sygemeldt. Arbejdet som driftsleder er overtaget af formanden, der bestrider jobbet, indtil Helge Hansen vender tilbage.

Der var flere indlæg fra salen, der hovedsageligt drejede sig om ondsindede rygtedannelser om Helge Hansen.

Formanden bekræftede, at Helge Hansen ikke er fyret, og at han oppebærer fuld løn.

Dirigenten tilkendegav, at det fremkomne er taget til efterretning og gav ordet til Stig Laursen.

4. Afstemning af regnskab 2015.

Stig Laursen gennemgik en power point med en ”let omkostningsanalyse for Fjellerup strands vandværk over ca. 20 år”.

Formålet var at få et overblik over omkostningsudviklingen på basis af regnskab, kontooversigten og bilag.

Stig Laursens ledetråd var

1. gennemsigtighed og

2. retten til at undre sig.

Indtægten for vand er stabil, og med en indvinding på ca. 60.000 m3 årligt er indtægten ca. 180.000 kr. samt en fast afgift på 400 kr. for 1505 abonnenter på ca. 600.000 kr.

Det vil sige, at vandværket råder over en omsætning på ca. 780.000 kr. årligt, og denne omsætning forventes at forblive de næste 3 til 5 år.

Der forevistes bl.a. en planche med overblik over forholdet mellem omsætning og de i analysen valgte omkostninger, fordelt på a) bestyrelsens kontrollerede omkostninger, b) gråzone omkostninger og 3) driftsbestemte omkostninger.

Disse 3 omkostningsgrupper udgjorde i 2015 ca. 650.000 kr.

Ud af de ca. 650.000 kr. udgør omkostningerne til driftslederløn, kørsel, kontorleje, el til kontor, for-mandshonorar, kørsel til formand samt anden befordring til bestyrelse og interne revisorer ca. 200.000 kr.

Det fremgår heraf, at der er tale om en omkostningstung virksomhed.

De indirekte omkostninger til ledningsnet og reparation heraf samt omkostninger til vandværket kan ikke justeres, men der kan ses på mulighederne for besparelser på omkostninger til administration.

Der var flere indlæg fra salen.

Herefter blev der stemt om, hvorvidt regnskabet for 2015 kan godkendes.

Bestyrelsen indstillede, at regnskabet godkendes, idet bemærkes, at bestyrelsen ikke kan ændre tallene.

65 stemte for at godkende regnskabet og 1 stemte imod.

Regnskabet for 2015 er herefter godkendt.

Dirigenten gav herefter ordet til kasseren.

5. Budget.

Peter Hansen redegjorde for, at det for 2016 lavede budget kan ikke overholdes, da der bl. a. er kommet regninger for advokatbistand samt udgifter til de ekstra generalforsamlinger i 2016. Og der kan komme flere til dels uforudsete udgifter.

Fra salen blev der spurgt, om den nye bestyrelse har haft udgifter til advokat, og hertil blev svaret nej.

Dirigenten konstaterede, at ingen havde indvendinger mod det budget for bl.a. 2016, der var udsendt sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling den 2. juli 2015.

Dirigenten gav ordet til formanden.

6. Behandling af indkomne forslag.

Der foreligger forslag fra Grundejerforeningen Fjellerup Kær af 24. februar 1968. Forslaget er vedhæftet indkaldelsen til den fortsatte generalforsamling i dag.

Forslaget går ud på, at brud og læk før målerbrønd bekostes af vandværket.

Der blev henvist til et jubilæumsskrift, hvori angiveligt skulle være anført, at det er vandværkets ledning frem til målerbrønden.

Dirigenten gav ordet til Lilian Hindborg, der kort redegjorde for problemer og omkostninger -navnlig til landinspektør, hvis der skulle tinglyses ret for vandværket til at foretage arbejder på grundejerens grund, idet der i givet fald skal indhentes tegninger udarbejdet af en landinspektør.

Susanne Sørensen, der er formand for den pågældende grundejerforening, tilkendegav, at det ønskes afklaret, at vandspild før målerbrønden betales af vandværket.

Bortset fra 6 andelshavere var der tilslutning til, at mulighederne undersøges, evt. ved en bestemmelse herom i vedtægterne.

Mulighederne undersøges af bestyrelsen.

Taget til efterretning.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der er udleveret stemmesedler til de mødte andelshavere, samt tillige til de andelshavere, der har medbragt en fuldmagt.

Dirigenten anmodede om meldinger fra personer, der ville optælle stemmer.

Følgende meldte sig og blev valgt: Hanne Munk, Lis Kronborg og Jørgen Riisum.

Dirigenten opfordrede til, at de andelshavere, der ønsker at opstille til bestyrelsen, melder sig.

Følgende meldte sig: Emil Kjeldsen, Lone Riisum og Susanne Sørensen.

Det tilkendegives, at stemme afgives ved at skrive èt navn på stemmesedlens nederste kupon.

Der er 94 stemmeberettigede og heraf har 90 stemt.

51 stemmer til Susanne Sørensen

13 stemmer til Emil Kjeldsen

11 stemmer til Lone Riisum

15 stemmer var blanke.

Det konstateredes, at Susanne Sørensen herefter var valgt til bestyrelsen.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Emil Kjeldsen er med 13 stemmer første suppleant.

Lone Riisum er med 11 stemmer anden suppleant.

9. Valg af kritisk revisor, valg af revisorfirma og revisorsuppleant.

Dirigenten opfordrede til at de andelshavere, der ønsker at være kritisk revisor melder sig.

Kaare Langlet var den eneste, der meldte sig, og han blev valgt

Til kritisk revisorsuppl. blev Ole Rasmussen valgt.

Dirigenten gav ordet til Lilian Hindborg.

Bestyrelsen indstiller, at der vælges andet revisionsfirma, og anbefalede statsautoriseret revisor og master i skat - Peter Seeberg, Dansk Revision, Tronholmen 5, 8960 Randers.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var stemmer imod skift af revisor.

Indstillingen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen retter henvendelse til Peter Seeberg, med hvem den samlede bestyrelse har haft et møde den 23. november, for at se, hvilke forretningsgange han kunne tilbyde.

10. Eventuelt.

Dirigenten gav ordet til Lilian Hindborg.

Lilian Hindborg gennemgik udkast til nye vedtægter og anmodede om, at andelshaverne kommer med forslag til tilføjelser og ændringer.

Fra salen var der en del tilføjelser og ændringer til udkastet, og der udarbejdes et nyt udkast til vedtægter, der lægges på hjemmesiden.

Taget til efterretning.

Mødet hævet kl. 11.30.


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk