Forurening anlæg

Forurening anlæg

 

 

 

Forurening af forsyningens anlæg

Følgende procedure følges:

 

Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne.

 

Alarm indgået

Noter tidspunkt og hvordan meldingen kom. Hvis forureningen er konstateret ved analyse vurderer kommunen, beredskabschefen og embedslægen i samråd med vandværket, om der er behov for en øjeblikkelig indsats. Findes forureningen ved egenkontrol, kontaktes kommunen for yderligere info.

Varsling

Hvis ikke offentlige myndigheder allerede ved besked fra analyseresultater, varsles kommunens miljøafdeling, beredskab, embedslæge mm.

Konsekvenser

Konsekvenserne for forureningen undersøges i samarbejde med kommunen og andre relevante myndigheder. Stammer forureningen fra en boring, ledningsnet eller vandbehandlingsanlæg?

Konsekvenserne af at afspærre ledninger og anlæg vurderes vha. kort over ledningsnet mm.

Handling

Nødvendige initiativer i form af drikkeforbud, kogeforbud mm. Vurderes i samarbejde med embedslægen. Alternativ vandforsyning, evt. vandtankvogne og vanddunke. Boringer / forsyningsanlæg lukkes i det omfang det er nødvendigt.

Information

Forbrugerne (først følsomme forbrugere) orienteres om situationen i pressemeddelelser og / eller løbesedler. Forbrugerne orienteres om, hvordan de skal forholde sig i form af f.eks. drikkeforbud, kogeforbud, muligheder for alternativ vandforsyning.

Udbedring af skade

Udbedring af skader påbegyndes f.eks. i form af rengøring af ledningsnet, skadesudbedring på boring mm.

Under udbedring af skaden vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser, og embedslægen holdes orienteret. Forbrugerne holdes løbende orienteret hvis processen er langvarig.

Endelig oprensning

Efter førsteindsatsen overdrages opgaven til den ansvarlige for miljøområdet, der forestår den egentlige oprensning.

Opfølgning

Forbrugerne informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal.

Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelser

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk