Forurening kildeplads

Forurening kildeplads

 

Akut forurening af kildeplads

Følgende procedure følges:

 

 

Alarm indgået

Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges til symptomer og eventuelle skader samt skadelokalitet

 

Varsling

Forureningen anmeldes til en eller flere af følgende instanser

·         Kommunens miljøafdeling / beredskabschefen

·         Politiet

·         Embedslægen

Førsteindsatsen på uheldsstedet ledes som hovedregel af kommunens beredskabschef, som har hovedansvaret for at fordele arbejdet samt tilkalde nødvendig bistand og andre myndigheder.

 

Konsekvenser

Konsekvenserne af at afspærre råvandsnettet til det berørte område undersøges vha. planer over ledningsnettet. Det vurderes, om det er nødvendigt at indføre vandskadereducerende tiltag. Evt. stop af boringer vurderes.

 

Handling

Området lokaliseres og afspærres vha. afspærringsmateriel. Etabler eventuelt nødvandsforsyning. Brandvæsenet informeres om, hvilket område der er afspærret.

 

Information

Berørte forbrugere (især følsomme forbrugere) informeres vha. af medier og / eller løbesedler i samråd med embedslægen. Dette arbejde koordineres af beredskabschefen. Kontakt lokalradio og lokal-tv i samråd med embedslægen.

 

Udbedring af skade

Kontakt kommunen for indhentelse af gravetilladelse og ledningsoplysninger fra andre ledningsejere. Kontakt gravemandskab og påbegynd oprydning så hurtigt som muligt.

 

Endelig oprensning

Efter førsteindsatsen overdrages opgaven til den ansvarlige for miljøområdet, der forestår endelige oprensning.

 

Opfølgning

Forbrugerne informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal.

Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelser

 

 

 

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk