Generelt

Generelt

Generelt

Beredskabsplan, Fjellerup Strands Vandværk

Denne beredskabsplan for Fjellerup Strands Vandværk er udarbejdet med henblik på, at sikre opretholdelsen af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkelig og hygiejnisk tilfredsstillende drikkevand.

 

Det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret. Dette gælder især telefonlisten. Driftslederen har sammen med formanden ansvaret for, at beredskabsplanen opdateres mindst en gang om året.

 

Generel ansvarsfordeling

Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

I alle former for beredskabssituationer er det den daglige driftsbestyrer, som har det overordnede ansvar, og som kontakter relevante myndigheder og presse. Af listen her fremgår prioriteringen af ansvar:

 

·         Kasserer/daglig driftsbestyrer

·         Formand

 

Det vil sige hvis driftsbestyrer er til stede, er han/hun den ansvarlige og den, der udtaler sig, og hvis ikke han/hun er til stede overgår ansvaret til formanden.

 

Desuden er det driftsbestyrer, som har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling til, om det er en opgave, hvor kommunens beredskab skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne. Driftsbestyrer har orienteringspligt overfor formand og bestyrelse.

Generelt set skal bestyrelsen beslutte og fordele, men ikke udføre de konkrete opgaver i en beredskabssituation.

 

I alvorlige krisesituationer (f.eks. akut forurening, trusler om sabotage, krig mm.) kontaktes kommunens beredskabschef straks, og herefter har han/hun det overordnede ansvar for det videre forløb, hvor det er en fordel at sammensætte en koordineringsgruppe. I denne gruppe skal der altid være en repræsentant for vandværket og en fra kommunen.

Embedslægen er rådgivende overfor kommunen og bistår med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser. I situationer, hvor der er tale om forurening af drikkevandet skal embedslægen altid inddrages. Vurdering af hvorvidt vandet er sundhedsfarligt, skal altid foretages i samarbejde med embedslægen.

 

 

Generel handling i beredskabssituationer

Bevar ro og overblik i situationen og følg retningslinjerne i beredskabsplanen. E udgave af beredskabsplanen skal forefindes på vandværket. Desuden er det vigtigt at bruge SUND FORNUFT i alle situationer.

 

En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver til relevante samarbejdspartnere er vigtig i alle beredskabssituationer.

Opgaverne uddelegeres af driftsbestyrer og evt. beredskabschefen til VVS-mester, elektriker og entreprenør.

 

I hver eneste beredskabssituation (f.eks. lækage, brand, strømudfald, akut forurening af kildeplads og forurening af forsyningsanlægget) noteres hele forløbet i situationen på et rapportblad med tid, initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab samt politi eller anden myndighed.

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk