Årsrapport 2015

Ledelsens påtegning                                 

 

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Andelsselskabet Fjellerup Strands Vandværk A.m.b.A.

 

Årsrapp01ten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af virksomhedens  aktiver og passiver , finansielle stilling samt  resultat.

 

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold, og der påhviler ild<:e virksomheden eventualforpligtelser, som ild<:e fremgår af årsregnskabet.

 

                     Årsrappo 1ten  indstilles til generalforsamlingens  godkendelse.

 

Fjellerup, den 23. januar 2015

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet                                            

Til andelshaverne iAndelsselskabet Fjellerup Strands Vandværk A.m.b.A. Den uafhængige  revisors  påtegning  på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Fjellerup Strands Vandværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven samt andelsselskabets vedtægter.

Vor revision har ikke omfattet de i årsregnskabet indeholdte  budgettal.

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser  eller fejl.

 

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger afrevisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for andelsselskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. F01målet hermed er at udf01me revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udt1ykke en konklusion om effektiviteten af andelsselskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige  samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

 

Revisionen har ikke givet anledning til  forbehold.

Den uafhængige  revisors  påtegning på årsregnskabet                                         

 

 

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt andelsselskabets vedtægter.

 

Supplerende  oplysninger vedrørende  forståelsen  af revisionen

Andelsselskabet har for regnskabsåret 2014 medtaget det af bestyrelsen godkendte budget for 2014. Budgettal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt   revision.

 

 

Grenaa, den 23. januar  2015

Den interne revisors påtegning på årsregnskabet         

 

Som generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer har vi revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Fjellerup Strands Vandværk A.m.b.A for regnskabsåret 1. januar -31. december 2014.

 

Revisionen har ikke givet anledning til  bemærkninger.

 

Anvendt regnskabspraksis                                      

 

Årsrapporten for Andelsselskabet Fjellerup Strands Vandværk A.m.b.A. for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder samt selskabets vedtægter.

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

 

Generelt om indregning  og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og  nedskrivninger.

 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles  pålideligt.

 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet,  og forpligtelsens værdi kan måles  pålideligt.

 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser  som beskrevet nedenfor  for hver  enkelt regnskabspost.

 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet  aflægges, og som vedrører  forhold, der eksisterede på balancedagen .

 

 

.    Resultatopgørelsen

 

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder syge­ dagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes arbejdsbeklædning  og øvrige personaleomkostninger.

 

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter med fradrag af private  andele af omkostningerne.

Anvendt regnskabspraksis                                        Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører  regnskabsåret.

 

Skat af årets resultat

Andelsselskabet  er undtaget fra skattepligten i medfør  af Selskabsskattelovens  § 3.

 

 

Balancen

 

Materielle anlægsaktiver

Vandværket, ledningsnet, vandure og solceller måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrnndlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tillmyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brng.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

 

 

Brugstid

Restværdi

Vandværket

50 år

100 %

Ledningsnet

30 år

0 %

Vandure

7 år

0 %

Solceller

25 år

0 %

 

 

Aktiver med en kostpris på under 15 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

 

Tilgodehavender  fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

 

Værdipapirer

Værdipapirer,  der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til kostprisen.

 

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel  værdi.

 

KVIST  & JENSEN  STATSAUTORISEREDE  REVISORER A/S

 

 

 

Resultatopgørelse 1.januar - 31.december

 

 

 

Ikke revideret

 

 Note                                                                                   2014 budget 2014                                                             2013

   

 

 

1

Nettoomsætning

772.054

 

779.000

 

721.359

 

2

Vedligeholdelsesomkostninger

-260.507

 

-277.000

 

-211.272

3

Personaleomkostninger

-116.771

 

-123.000

 

-122.556

4

Administrationsomkostninger

-210.912

 

-199.000

 

-192.889

 

 

-588.190

 

-599.000

 

-526.717

 

Resultat før afskrivninger

183.864

 

180.000

 

194.642

 

 

5

Afskrivninger

-289.703

 

-287.150

 

-289.703

 

Resultat før finansielle poster

-105.839

 

-107.150

 

-95.061

 

 

6

Finansielle indtægter

53.650

 

65.500

 

66.139

 

Årets resultat

-52.189

 

-41.650

 

-28.922

 

 

Årets resultat fordeles således:

 

Overføres til næste år                                                       -52.189                                                     -41.650                                               -28.922

   

 

KVIST  & JENSEN  STATSAUTORISEREDE  REVISORER A/S

 

 

Balance

 

 

Aktiver

Ikke revideret

 Note                                                                                                                                                 2014 budget 2014                                                      2013

 

 

 

 

11

Anlægsaktiver

 

Vandværket

 

 

330.010

 

 

 

330.010

 

 

 

330.010

11

Ledningsnet

2.663.116

 

2.663.116

 

3.100.184

11

Vandure

319.763

 

375.760

 

65.012

11

Solceller

           56.181

 

          56.181

 

          61.287

 

Materielle anlægsaktiver i  alt

3.369.070

 

3.425.067

 

3.556.493

 

 

Anlægsaktiver i alt

 

3.369.070

 

 

3.425.067

 

 

3.556.493

 

 

Omsætnings aktiver

 

 

 

 

 

 

Tilgodehavender  fra salg og tjenesteydelser

13.414

 

49.960

 

64.218

7

Andre tilgodehavender

          85.614

 

122.859

 

122.859

 

Tilgodehavender i alt

99.028

 

172.819

 

187.077

 

 

Likvide beholdninger

 

420.825

 

 

289.427

 

 

196.041

8

Værdipapirer

2.999.829

 

2.999.829

 

2.999.829

 

Likvider og værdipapirer  i alt

3.420.654

 

3.289.256

 

3.195.870

 

 

Omsætningsaktiver i alt

 

3.519.682

 

 

3.462.075

 

 

3.382.947

 

 

Aktiver i alt

 

6.888.752

 

 

6.887.142

 

 

6.939.440

 

 

 

Passiver

 

 

 

 

 

 

Egenkapital

 

 

 

 

 

9

Egenkapital

6.837.331

 

6.785.353

 

6.827.003

 

Egenkapital i alt

6.837.331

 

6.785.353

 

6.827.003

 

 

Gældsforpligtelser

 

 

 

 

 

10

Anden gæld

51.421

 

101.789

 

101.789

 

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

51.421

 

101.789

 

101.789

 

 

Gældsforpligtelser i alt

 

51.421

 

 

101.789

 

 

101.789

 

 

Passiver i alt

 

6.888.752

 

 

6.887.142

 

 

6.928.792

 

KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE  REVISORER  AJS

 

 

 Noter                                               

Ikke revideret

 

2014

 

budget 2014

 

2013

 

1

 

Nettoomsætning

 

 

 

 

 

 

Vandbidrag og faste afgifter

763.804

 

779.000

 

710.959

 

Andre indtægter

8.250

 

0

 

10.400

 

 

772.054

 

779.000

 

721.359

 

 

2

 

 

Vedligeholdelsesomkostninger

 

 

 

 

 

 

Vedligeholdelse af vandværk

113.516

 

100.000

 

88.966

 

Vedligeholdelse  af ledningsnet

117.235

 

100.000

 

60.608

 

Vandanalyser

5.315

 

17.000

 

7.458

 

Elektricitet

24.441

 

60.000

 

54.240

 

Indvindingsgebyr

0

 

0

 

0

 

 

260.507

 

277.000

 

211.272

 

3

 

Personaleomkostninger

 

 

 

 

 

 

Løn vandværksbestyrer/anlægspasser

120.000

 

120.000

 

120.000

 

Løn formand

10.000

 

10.000

 

10.000

 

Måleraflæsning

-27.864

 

-23.000

 

-24.758

 

ATP

0

 

1.000

 

2.649

 

Kørselsgodtgørelse

14.635

 

15.000

 

14.665

 

 

116.771

 

123.000

 

122.556

 

4

 

Administrationsomkostninger

 

 

 

 

 

 

Kontormiikler

23.145

 

25.000

 

26.677

 

Edb-omkostninger

2.100

 

10.000

 

12.813

 

Telefon

12.934

 

20.000

 

15.954

 

Porto

33.068

 

25.000

 

18.974

 

Pakkeporto og gebyrer

14.085

 

15.000

 

16.271

 

Regnskabsmæssig assistance

30.000

 

30.000

 

30.080

 

Tab på debitorer

6.864

 

0

 

0

 

Kontorleje

12.000

 

12.000

 

12.000

 

Kursus

18.600

 

0

 

0

 

Møder

4.411

 

5.000

 

5.494

 

Forsikringer

23.544

 

25.000

 

23.112

 

Kontingenter

          30.161

 

           32.000

 

31.514

 

 

210.912

 

199.000

 

192.889

 

 

KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

 

 

 

Noter

 

 

 

Thke revideret

2014              budget 2014           2013

 

   

 

5

Afskrivninger

Afskrivning på ledningsnet

 

218.534

 

 

218.534

 

 

218.534

 

Afskrivning på vandure

68.616

 

68.616

 

68.616

 

Afskrivninger solceller

2.553

 

0

 

2.553

 

 

289.703

 

287.150

 

289.703

 

 

6

 

 

Finansielle indtægter

 

 

 

 

 

 

Renter, pengeinstitutter

1.226

 

500

 

609

 

Udbytte

52.424

 

65.000

 

65.530

 

 

53.650

 

65.500

 

66.139

 

 

 

 

 

 

Thke revideret

 

 

 

 

31/12 2013

 

budget 2013

 

31/12 2013

7

Andre tilgodehavender

Tilgodehavende Aqua Djurs

 

40.056

 

 

39.259

 

 

39.259

 

Tilgodehavende moms

45.558

 

83.600

 

83.600

 

 

85.614

 

122.859

 

122.859

 

 

8&


Ledelsens påtegning                                 

 

Unde1tegnede har dags dato aflagt årsrapp01ten for 2014 for Andelsselskabet Fjellerup Strands Vandværk A.m.b.A.

 

Årsrapp01ten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af virksomhedens  aktiver og passiver , finansielle stilling samt  resultat.

 

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold, og der påhviler ild<:e virksomheden eventualforpligtelser, som ild<:e fremgår af årsregnskabet.

 

(                  Årsrappo 1ten  indstilles til generalforsamlingens  godkendelse.

 

Fjellerup, den 23. januar 2015

 

 

 

Helge Hansen daglig leder

 

 

 

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk