Vedtægter for Fjellerup Strands Vandværk

 Vedtægter for andelsselskabet Fjellerup Strands Vandværk A.m.b.a. 

§ 1. NAVN OG HJEMSTED 

Selskabet, der er stiftet 8.august 1953, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Fjellerup Strands Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Norddjurs kommune. 

§ 2. FORMÅL 

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold. 

§ 3. MEDLEMMER 

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. 

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen. 

§ 4. MEDLEMMERNES RETTIGHEDER 

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Norddjurs kommune fastsatte regulativ. 

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad. 

§ 5. MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER OG HÆFTELSER I ØVRIGT 

For lån, som selskabet fremtidigt måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital(a.m.b.a.). 

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive optagelseserklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægter, som udleveres ved indmeldelsen. 

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. 

Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen og samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet. 

Sker dette ikke, mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser. 

Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer sikrer betaling af forfaldne ydelser ved en deklaration, der er tinglyst pantstiftende, på ejendommen. 

§ 6. UDTRÆDEN AF SELSKABET 

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. 

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. 

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet. 

§ 7. LEVERING TIL IKKE-MEDLEMMER (KØBERE) 

Institutioner eller ejere af enkelte ejendomme, som iflg. deres natur eller særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse. 

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet. 

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer. 

§ 8. GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første lørdag i juli måned kl. 9.00 

Indkaldelse til generalforsamlingen, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem og / eller digitalt (hjemmesiden) med angivelse af dagsorden. 

Dagsordnen annonceres også i Fjellerupguiden, som omdeles i sommerhusområdet i påsken. 

Forslag skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling afgives til bestyrelsens formand senest 7 dage inden generalforsamlingens afholdelse. 

På den ordinære generalforsamling foretages flg.: 

1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af 1 kritisk revisor med funktionstid på 2 år samt valg af 1 revisorsuppleant og revisionsfirma. 8. Eventuelt. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 15% af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. 

De på generalforsamlinger trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. 

§ 9. STEMMERET OG AFSTEMNINGER 

Hvert medlem har én stemme. 

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt. 

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. 

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret men ingen stemmeret. 

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. 

Ved beslutning om vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være tilstede. 

Dersom kun den første, men ikke den anden af disse forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. 

§ 10. BESTYRELSEN 

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 medlemmer på ulige år og 3 medlemmer på lige år. 

Bestyrelsen skal som minimum have eet fastboende medlem. 

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant i det afgåede medlems resterende valgperiode. 

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse med ansvarlighed overfor budgettet. 

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne anlægsbudget med mere end 15%, skal forelægges generalforsamlingen. 

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet. 

§ 11. TEGNINGSRET 

Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med èt bestyrelsesmedlem. 

Den samlede bestyrelsen kan meddele bankfuldmagt ved anvisning af attesterede udgifter i forbindelse med den daglige drift. 

§ 12. REGNSKAB 

Selskabets regnskabsår løber fra den 1.januar til den 31 december. 

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. 

Revision af regnskaberne foretages af 2 generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer samt det generalforsamlingsvalgte revisionsfirma. 

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. 

§ 13. OPLØSNING 

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. 

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. 

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de foran angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. 

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse, der dog ikke kan udloddes til medlemmerne. 

§ 14. IKRAFTTRÆDEN 

Nærværende vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen den 5 juli 1997. 

Jens Jørgen Ravn / H. Bolt Jørgensen 

Formand / Dirigent 

Nyt tillæg til §8 vedtaget på generalforsamlingen den 28.juli 2018 

Kaj Overgaard / Ole K Rasmussen 

Formand / Dirigent